مجوز ها و تندیس های ما
صنعت برتر در سلامتی کار

تندیس صنعت برتر در ایمنی و سلامت کار

چهارمین همایش روز جهانی بهداشت حرفه ای 

گارانتی

تندیس چهره های مانگار درمان وسلامت ایران

مدیران اشتغال زا

تندیس تجلیل و تکریم از مدیران اشتغالزا

دوست داران سلامت

تندیس تقدیر از دوستداران سلامت

برندهای تجاری